Klassindelning och Bedömningsordning!

 

 

 

Klassindelning och bedömningsordning

 

Hund får på en och samma utställning endast

anmälas i en (1) klass (undantaget avels- och

uppfödarklass). Ålder beräknas så att hunden

ska ha uppnått för klassen bestämd ålder den

dag den ställs ut.

 

Valpklass (inofficiell klass som

inte stambokförs) 6–9 månader

Denna klass är endast öppen för hund som

den dag den ställs ut uppnått 6 månaders

ålder men inte fyllt 9 månader.

I denna klass tillämpas endast konkurrensbedömning.

Hp kan tilldelas särskilt lovande

valpar. Bästa valp med Hp tävlar vidare i

finaltävlingarna om dagens bästa valp.

I valpklass förekommer även Diskvalifiserad och

Kan inte bli bedömnd!

Inofficiell valpklass 4–6 månader kan arrangeras

på specialklubbsutställningar.

 

Juniorklass 9–18 månader

(junkl)

Denna klass är öppen för hund som den dag

den ställs ut uppnått 9 månaders ålder men

inte fyllt 18 månader. (OBS! Hundar i denna

klass äger inte rätt att tävla om CACIB)

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare

i juniorkonkurrensklass.

Juniorkonkurrensklass (junkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som

vid aktuell utställning tilldelats excellent i

juniorklass.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

Ck tilldelas en i alla avseende typiskt

och korrekt byggd hund med så framträdande

förtjänster och så oväsentliga fel, att den är

ett utmärkt avelsresultat.

Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa

hanhunds-/tikklass.

 

Unghundsklass 15–24 månader

(ukl)

Denna klass är öppen för hund som den dag

den ställs ut uppnått 15 månaders ålder men

inte fyllt 24 månader.

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelas excellent ska tävla vidare

i unghundskonkurrensklass.

Unghundskonkurrensklass

(ukk)

Denna klass är obligatorisk för hund som

vid aktuell utställning tilldelats excellent i

unghundsklass.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

Ck tilldelas en i alla avseende typiskt

och korrekt byggd hund med så framträdande

förtjänster och så oväsentliga fel, att den är

ett utmärkt avelsresultat.

Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa

hanhunds-/tikklass

 

 Bruks- respektive jaktklass

15– månader (bkl/jkl)

Denna klass anordnas för raser för vilka det

finns rasspecifika prov och är öppen för

provmeriterad hund som den dag den ställs

ut uppnått 15 månaders ålder.

Av kapitlet Särbestämmelser framgår för respektive

grupp vilka raser som berörs och vilka

provmeriter som krävs.

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare

i bruks-/jaktkonkurrensklass.

 

Bruks- respektive jaktkonkurrensklass

(bkk/jkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som

vid aktuell utställning tilldelats excellent i

bruks- respektive jaktklass.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

Ck tilldelas en i alla avseende typiskt

och korrekt byggd hund med så framträdande

förtjänster och så oväsentliga fel, att dett utmärkt avelsresultat.

Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa

hanhunds-/tikklass.

 

Öppen klass 15– månader (ökl)

Denna klass är öppen för hund som den dag

den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare

i öppen klass konkurrens .

 

Öppen klass konkurrens (ökk)

Denna klass är obligatorisk för hund som

vid aktuell utställning tilldelats excellent i

öppen klass.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

Ck tilldelas en i alla avseende typiskt

och korrekt byggd hund med så framträdande

förtjänster och så oväsentliga fel, att den är

ett utmärkt avelsresultat.

Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa

hanhunds-/tikklass.

 

Championklass 15– månader

(chkl)

Denna klass är öppen för hund som tilldelats

internationellt, svenskt eller annat av SKK

godkänt nationellt utställningschampionat

och som den dag den ställs ut uppnått 15

månaders ålder.

Hund som tilldelats svenskt utställningschampionat

får anmälas endast i championklass

alternativt i veteranklass om hunden den dag

den ställs ut uppnått 8 års ålder.

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare

i championkonkurrensklass.

 

Champion konkurrensklass

(chkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som

vid aktuell utställning tilldelats excellent i

championklass.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

Ck tilldelas en i alla avseende typiskt

och korrekt byggd hund med så framträdande

förtjänster och så oväsentliga fel, att den är

ett utmärkt avelsresultat.

Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa

hanhunds-/tikklass.

 

Veteranklass (vetkl)

Denna klass är öppen för hund, som den dag

den ställs ut uppnått 8 års ålder. (OBS! Hundar

som anmälts till denna klass äger inte rätt att

tävla om CACIB).

I denna klass tillämpas kvalitetsbedömning.

Hund som tilldelats excellent ska tävla vidare

i veterankonkurrensklass.

Veterankonkurrensklass (vetkk)

Denna klass är obligatorisk för hund som

vid aktuell utställning tilldelats excellent i

veteranklass.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning.

Ck tilldelas en i alla avseende typiskt

och korrekt byggd hund med så framträdande

förtjänster och så oväsentliga fel, att den är

ett utmärkt avelsresultat

Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa

hanhunds-/tikklass.

Bästa veteran med excellent tävlar ifinaltävlingarna

om dagens bästa veteran.

 

Bästa hanhundsklass (bhkl) –

Bästa tikklass (btkl)

Dessa klasser är obligatoriska för hanhund

respektive tik som vid aktuell utställning

tilldelats Ck.

I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning.

Bästa hanhund och bästa tik ska tävla

vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt

kön (BIM).

 

Certifikat

Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa

tikklass till bästa hund som är berättigad att

tävla om certifikat. Förhindrade att tävla om certifikat är:

a) svensk utställningschampion

b) hund som erhållit för svenskt utställningschampionat

erforderliga certifikat

(Obs! det krävs att minst ett certifikat ska vara

erövrat efter 24 månaders ålder).

För raser där det krävs bruks- eller jaktprovs-

merit för att erhålla certifikat (se

särbestämmelser) tilldelas certifikat till bästa

hund i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass

som uppfyller kravet för provmerit.

Det delas endast ut ett (1) certifikat per kön.

Utöver detta utdelas ett (1) reservcertifikat

per kön (till näst bäst placerade hund som

är berättigad att tävla om certifikat). För de

raser som har krav på provmerit ska även

hund som tilldelas reservcertifikat uppfylla kravet för provmerit.

Om ingen av de fyra placerade hundarna i

bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad

att tävla om certifikat delas certifikat ut

till den domaren anser bäst av de oplacerade

hundarna och reservcertifikat till den domaren

anser vara näst bäst av de oplacerade

hundarna i bästa hanhunds-/bästa tikklass.

Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren

om berörd hund inte är berättigad att

tävla om certifikat.

Certificat d´Aptitude au Championnat

International de Beauté (CACIB)

Vid internationella utställningar ska hanhund

och tik var för sig tävla om internationellt

utställningscertifikat, CACIB och reserv-

CACIB.

CACIB kan föreslås till bästa hund i Bästa

hanhunds- respektive Bästa tikklass, som är

berättigad att tävla om CACIB. Reserv- CACIB kan föreslås till näst bästa hund

i Bästa hanhunds- respektive Bästa tikklass

som är berättigad att tävla om CACIB.

FCI bekräftar inte CACIB som föreslagits

hund vilken

• redan tilldelats någon av titlarna IntUCh/

C.I.B./C.I.E. av FCI

• saknar 3 generationer föräldradjur registrerad

i av FCI godkänd stambok

Hund som deltar i junior- eller veteranklass

äger inte rätt att tävla om CACIB.

Observera: Flera raser har särbestämmelser

för CACIB

Observera: Att FCI är den organisation som

slutligt bestämmer om utdelande av CACIB.

 

Bäst i rasen och Bäst i motsatt

kön (BIR och BIM)

Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund

och bästa tik från bästa hanhunds- respektive

bästa tikklass. I denna klass utses Bäst i rasen

(BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna

om Bäst i gruppen (BIG).

 

Avelsklass (avelskl)

Denna klass är öppen för;

a) Hanhund som deltar med en grupp om fyra

avkommor undan minst två tikar.

b) Tik som deltar med en grupp om fyra

avkommor.

Avelshunden/tiken ska delta i avelsklassen och

presenteras tillsammans med gruppen.

Avelshunden/tiken ska vid aktuell, eller tidigare

utställning, tilldelats lägst kvalitetspriset

good eller 3:e pris. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning

vara bedömda i officiell klass och får där

inte ha tilldelats Disqualified eller Cannot be

judged (KEP).

En och samma avelshund/-tik får delta med

endast en avelsgrupp av rasen/rasvarianten.

I gruppen ingående avkommor måste vara av

samma rasvariant (hårlag och/eller storlek),

undantaget raser där rasvarianterna tävlar om

gemensamt BIR.

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning

vilket innebär att i klassen deltagande

grupper inbördes placeras i ordningen 1:a,

2:a, 3:a och 4:a.

Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga

om enhetlighet i typ och helhetsintryck är

avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet.

Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet

tilldelas Hp. Bästa avelsgrupp med Hp tävlar

vidare i finaltävlingarna.

Ägare av avelshund/avelstik ska i så god tid

som möjligt meddela respektive avkommas

ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och

delta i avelsklass. Det tillhör god kynologisk

sed att delta med sin hund i avelsklass. Ägare

av avelshund/avelstik ska lämna meddelande

till ringsekreterare om önskat deltagande.

 

Uppfödarklass (uppfkl)

Denna klass är öppen för en grupp om fyra

hundar av samma ras eller rasvariant (storlek

och/eller hårlag), som har ett och samma

kennelnamn eller är uppfödda av en och

samma person eller grupp av personer.

Om flera personer är uppfödare ska samtliga

anges som uppfödare. Om en person har

dels egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan

kull, får hundar ur kullar från dessa olika

uppfödningar inte blandas i en och samma

uppfödargrupp.

En och samma uppfödare får delta med endast

en grupp av samma ras eller rasvariant.

I gruppen ingående hundar måste vara av

samma rasvariant (hårlag och/eller storlek),

undantaget raser där rasvarianterna tävlar om

gemensamt BIR.

Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid

aktuell utställning vara bedömda i officiell

klass och får där inte ha tilldelats Disqualified

eller Cannot be judged (KEP).

I denna klass tillämpas konkurrensbedömning

vilket innebär att i klassen deltagande

grupper inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a och 4:a.

Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga

om enhetlighet i typ och helhetsintryck är

avgörande framför de i gruppen ingående

hundarnas enskilda kvalitet.

Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet

tilldelas Hp. Bästa uppfödargrupp med Hp

tävlar vidare i finaltävlingarna.

Uppfödare ska i så god tid som möjligt meddela

respektive hunds ägare att hunden ska

ingå i uppfödargrupp och delta i uppfödarklass.

Det tillhör god kynologisk sed att delta

med sin hund i uppfödarklass. Uppfödare,

eller dennes ombud, ska lämna meddelande

till ringsekreterare om önskat deltagande.


 

 

Glöm inte, att hur det än går på utställningen,

så åker du hem med den bästa och vackraste du vet!!!

 

 

Åter till startsidan!

 

Webmaster: Tini

© Tini Marstrand